SOMA MOVE OG KONDISJON STYRKE I EFTELØT t.o.m uke 21

UKE 3-21ddddddd